Το Συμβούλιο της ΕΕ ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

22
Το Συμβούλιο της ΕΕ ζητά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επικυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε επισήμως τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έγκριση των αποφάσεων σχετικά με τη σύναψη από την ΕΕ της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Νωρίτερα αυτό το μήνα το Συμβούλιο θετός την πρόταση για κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»), η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2014, είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνής πράξη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε διεθνές επίπεδο. Καθιερώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο νομικών και πολιτικών μέτρων για την πρόληψη τέτοιων βίας, την υποστήριξη των θυμάτων και την τιμωρία των δραστών. Επιπλέον, στις 15 Φεβρουαρίου 2023, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει την ταχεία και πλήρη προσχώρηση στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, καλώντας επίσης τις έξι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ που δεν έχουν ακόμη επικυρώσει τη Σύμβαση- να το πράξουν.

Αρκετοί ευρωβουλευτές καταδίκασαν επίσης σθεναρά τις προσπάθειες σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ να ανακαλέσουν μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και τους κάλεσαν να εφαρμόσουν πλήρως τη Σύμβαση.

Η Σύμβαση έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και έχει κυρωθεί από 21 (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία). Οι χώρες της ΕΕ Βουλγαρία, Τσεχία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία και Σλοβακία δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Τον Ιούλιο του 2020, η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τη Σύμβαση, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη θεσπιστεί.

Το 2021, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε γνωμοδότηση, υποστηρίζοντας ότι το συμβούλιο των κρατών μελών θα μπορούσε να προχωρήσει στην επικύρωση της σύμβασης από την ΕΕ με ειδική πλειοψηφία σε τομείς όπου το δίκαιο της ΕΕ έχει αρμοδιότητες. Η επικύρωση της ΕΕ θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη δέσμευση της ΕΕ για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και θα δημιουργήσει ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για να γίνει αυτό.

Δείτε περισσότερα βασικά στοιχεία για τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/key-facts και νομοθετική διαδικασία για την ΕΕ. Δείτε επίσης άλλα άρθρα LSI σχετικά με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Schreibe einen Kommentar